مدیر عامل شرکت. تکنوروژ – آرام صلوتی   09125347336